Personvern

Les våre retningslinjer for personvern / GDPR

Ved å registrere meg på tjenesten gir jeg mitt samtykke til Losang AS at dere kan behandle mine personopplysninger i henhold til de nedenfor anførte formål. Jeg er klar over og samtykker også til at mine opplysninger kan bli videreformidlet til kunder og andre samarbeidspartnere av Losang AS i Norge og i utlandet. Opplysningene er gitt frivillig, og jeg har blitt gjort oppmerksom på mine rettigheter ifølge Lov om behandling av personopplysninger. Ifølge lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) LOV-2000-04-14-31 har du krav på å vite at Losang AS behandler personopplysninger om deg og hva som finnes registrert. Feilaktig eller misvisende informasjon skal på din begjæring korrigeres eller slettes. Du har dessuten rett til å vite hvor opplysninger kommer fra og til hvem det videreformidles til. Vil du benytte deg av innsynsretten må du selv ta kontakt for å få utlevert opplysningene. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Personvernerklæring

Losang AS har som mål å sikre at personvern ikke krenkes ved behandling av personopplysninger, herunder ved behandling av opplysninger om egne ansatte. Nedenfor beskriver vi vår behandling av dine personopplysninger.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig:

  • I forbindelse med ditt ansettelsesforhold og bemannings-/ plasseringsforhold.
  • I forbindelse med dine oppdrag (bemannings-/plasseringsoppdrag) av enhver art.
  • For å kunne vurdere dine kvalifikasjoner til en stilling, oppdrag eller en oppgave, informere deg om relevante muligheter, tilby deg opplæring og veiledning, samt for å avtale ansettelse eller oppdrag for deg.
  • For å utføre våre ledelses- og administrasjonsoppgaver, så som styring av forretningsrisiko, følge opp rettslige krav/beslutninger, sørge for samsvar med andre lov- og reguleringsmessige pålegg og personaladministrasjon (administrasjon av betingelser, lønn, skatteprosent, timelisteregistrering, samt prestasjonsoppfølging mm.).
  • For å gjennomføre og behandle spørreundersøkelser, konkurranser mv.

Deling av personopplysninger

De personopplysninger du gir oss kan i samsvar med ditt samtykke videreformidles til andre juridiske enheter knyttet til Losang AS, til våre kunder og leverandører, samt der slik deling er nødvendig som følge av offentlige krav. Dine personopplysninger kan bli sendt ut av Norge, også til land som ikke har en like omfattende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger i samsvar med ditt samtykke og personopplysningsloven § 30. I hvert enkelt tilfelle sørger Losang AS for at alle overførte opplysninger beskyttes på en hensiktsmessig måte.

Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få adgang til, oppdatere, korrigere og slette dine personopplysninger i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger. Du har rett til å sette deg inn i, oppdatere, korrigere og få slettet dine personopplysninger i overensstemmelse med reglene i personopplysningsloven. For innsyn, oppdatering og spørsmål kan du henvende deg til oss på e-post adresse: post@losang.no eller ringe din kontaktperson hos oss.