Korona

Covid-19

Informasjon om koronaviruset

Alle ansatte i Losang bes følge de anbefalinger Folkehelseinstituttet til enhver tid gir. 

 Kort oppsummert forebygges smitte ved Ã¥ benytte papirlommetørkle nÃ¥r du hoster eller nyser, alternativt bruke albukroken. Holde minst 1, og helst 2 meters avstand til andre personer, og vask hendene ofte og grundig med sÃ¥pe og vann. 

 Har du ankommet fra utlandet etter torsdag 27.februar, skal du holde deg hjemme i 10 dager etter hjemkomst, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Arbeider du innen næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft, og ankommer Norge fra annet EØS-land, er du pÃ¥ visse vilkÃ¥r unntatt/underlagt mindre inngripende karanteneregler. Ta kontakt med oss for avklaring rundt vilkÃ¥rene for dette. 

 Har du vært i nærkontakt med personer som har fÃ¥tt pÃ¥vist smitte med koronavirus skal du ogsÃ¥ holde deg hjemme i 10 dager. 

 Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Har du mer alvorlige symptomer, kontakt lege pÃ¥ telefon. Er du selv smittet ber vi deg snarest opplyse oss som din arbeidsgiver om dette. 

 Rettigheter ved sykdom følger de til enhver tid gjeldende regler. For melding om sykefravær pga koronavirus kontakt oss pÃ¥ mail, telefon eller sms. 

 Hvis du reiser til utlandet i din ferie, og det blir karantene - mÃ¥ du legge karantenen til siste del av ferien og ikke til tiden nÃ¥r du skal være tilbake pÃ¥ jobb. 

 Trenger du mer informasjon og konkrete rÃ¥d om koronaviruset og tiltak finner du det hos Folkehelseinstituttet , Helse norge og NAV. Dersom du ikke finner svar pÃ¥ det du lurer pÃ¥ kan du ringe informasjonstelefon 815 55 015. 

 Om din oppdragsgiver iverksetter andre tiltak eller du har spørsmÃ¥l om dette som gjelder oppdraget ditt ta kontakt med oss! 

  Informasjon om Korona pÃ¥ forskjellige sprÃ¥k 

Information about the corona virus

All Losang employees are requested to follow recommendations from the Norwegian Institute of Public Health at all times. 

 In short, infection is prevented by using a paper tissue when you cough or sneeze, or alternatively use a flexed elbow. Keep at least 1, and preferably 2 meters distance form other people, and wash your hands frequently and thoroughly with soap and water. 

 If you have arrived from abroad after Thursday 27 February, you should stay at home for 10 days after returning, regardless of whether you have symptoms or not. If you work in an industry where there is critical need for labor, and arrive in Norway from another EEA country, you are exempted / subject to less stringent quarantine rules on certain conditions. Contact us for clarification on the terms of this. 

 If you have been in close contact with people who have been diagnosed with coronavirus infection, you should also stay at home for 10 days. 

 If you have mild respiratory symptoms, you should stay home for up to one day after you feel well. If you have more serious symptoms, consult a physician on the phone! If you are infected yourself, please inform us as your employer about this as soon as possible. 

 The right to sick pay follows applicable regulations in force at all times. To report sick leave due to coronavirus contact us on email, phone or SMS. 

 If you are travelling abroad during your holiday and will be subject to a quarantine when you return to Norway – please note that this quarantine must be placed at the end of your holiday and not when you are supposed to be back at work. 

 If you need more information or specific advice about the corona virus and what to do, you can find this at Norwegian Institute of Public Health , Helse norge and NAV.If you do not find the answer to your question, you can call information phone of the health authorities 815 55 015. 

 If your client takes other measures or you yourself have questions about this, please contact us!

  Information about corona in different languages